Edit Cookies

ZBE Rondes Barcelona

La ZBE neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire a la conurbació urbana de Barcelona. Vols conèixer què és?

Com afecta als teus desplaçaments la ZBE i quines alternatives et recomanem?


 • Introdueix la teva matrícula • Desplaçament

 • AlternativesPreguntes freqüents

La zona de baixes emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes de Barcelona) és un àrea de més de 95 km2 on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de protegir l'atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient.

Aquesta àrea engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

No. La ronda de Dalt i la ronda Litoral estan lliures de restriccions de circulació. És a dir, tots els vehicles (inclosos els més contaminants, que no els correspon distintiu ambiental de la DGT) poden circular-hi. El que no està permès, per als vehicles més contaminants, és agafar una sortida i moure's pels carrers de la ciutat que estan inclosos dins la ZBE.

L'objectiu de la ZBE és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública. Forma part de les accions per reduir en 15 anys un 30 % de les emissions de contaminants a l'atmosfera, principalment diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10). Amb la posada en marxa de la ZBE, es preveu aconseguir reduir les emissions de NOx i PM10 fins a un 31 % i un 39 %, respectivament.

A partir de l'1 de gener de 2020, a l'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona no hi podran circular els vehicles més contaminants, és a dir, els que no els correspon l'etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B).

Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció seran els cotxes (M1) i les motocicletes i ciclomotors (L) que no els correspon l'etiqueta ambiental de la DGT. És a dir:

 • Cotxes de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment, matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).
 • Motocicletes i ciclomotors (L) sense distintiu, que es corresponen als anteriors a la norma Euro 2.
S'estableix una moratòria d'1 any per a la circulació de vehicles professionals (furgonetes camions, autocars i autobusos), encara que no els correspongui el distintiu ambiental de la DGT. Per tant, a partir de l'1 de gener del 2021 s'ampliarà la prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a furgonetes (N1), camions (N2 i N3) i autobusos (M2 i M3) que no els correspon etiqueta de la DGT.
 • Furgonetes, camions i autobusos anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).
Podran circular per la ZBE Rondes de Barcelona els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (VPMR), els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari) independentment que els correspongui distintiu ambiental de la DGT o no, sempre que estiguin donats d'alta al Registre metropolità.

Els turismes, motos i ciclomotors més contaminants que no els correspongui el distintiu ambiental de la DGT podran demanar a l'AMB una autorització de 24 hores per circular, amb un màxim de 10 autoritzacions per l'any, a través del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats.

Als webs de la Direcció General de Trànsit (DGT), de l'Ajuntament de Barcelona i de l'AMB pots comprovar quin és el distintiu ambiental de la DGT que pertoca al teu vehicle. Introdueix la matrícula per saber si t'afecten les restriccions de trànsit definides en la ZBE Rondes de Barcelona. 

Els titulars d'un vehicle amb distintiu ambiental B, C, ECO o Zero emissions i que no disposin de l'etiqueta identificativa corresponent poden adquirir-la a les oficines de Correus o a través d'un gestor col·legiat. També poden sol·licitar-la a través del seu taller mecànic, associat al Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona. Per a més informació, visiteu el web de la DGT o truqueu al 060.

La col·locació del distintiu no és obligatòria, però facilita el control per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de les policies locals dels municipis en cas de controls manuals. Per tant, és recomanable portar-la.

Els conductors que circulin sense l'etiqueta de la DGT col·locada al vehicle podran ser aturats pels agents dins la ZBE Rondes de Barcelona. En aquests casos, els agents passaran a comprovar la documentació del vehicle i la matrícula, i verificaran si aquest està subjecte a les restriccions de trànsit. 

A partir de l'1 de gener del 2020 es farà automàticament mitjançant càmeres que contrastaran les matrícules amb la correspondència de l'etiqueta ambiental de la DGT i amb el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats. El sistema de control automàtic, amb més de 100 càmeres de lectura de matrícules en diferents punts de l'àrea metropolitana que facilitarà a les autoritats locals els vehicles que han estat identificats en el seu territori, i per tant susceptibles de sanció.

L'incompliment de la normativa establerta a les ordenances municipals dels municipis afectats per la ZBE Rondes de Barcelona preveu sancions econòmiques a partir de 100 euros, en funció de si es tracta d'infracció lleu, greu o molt greu.

En cas de reincidència, les sancions es poden incrementar un 30 % respecte del mínim. S'estableix un període d'adaptació a la normativa de 3 mesos (gener – abril). 

Sí. L'Àrea Metropolitana de Barcelona està desplegant el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a la ZBE Rondes de Barcelona que es preveu que estigui plenament operatiu a finals del 2019.

Aquest registre digital servirà per centralitzar les exempcions, concretament el Reglament que l'empara determina 5 tipologies de categories d'autoritzacions:

 1. Vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR): afecta a VPMR conductors i VPMR transport col·lectiu.
 2. Vehicles de serveis: afecta vehicles que presten serveis mèdics, serveis funeraris, protecció civil, bombers, policia i cossos i forces de seguretat de l'Estat.
 3. Autoritzacions d'activitats temporals: afecta tota la tipologia de vehicles de serveis singulars que necessitin un accés esporàdic a la ZBE, com per exemple els serveis de transport amb autoritzacions especials i vehicles especials, vehicles amb autorització dels ajuntaments per a activitats singulars (obres o ocupacions de la via pública).
 4. Vehicles estrangers: afecta els vehicles estrangers que compleixin els requisits tecnològics d'accés a la ZBE.
 5. Autoritzacions diàries: afecten tota la tipologia de vehicles que necessitin un accés esporàdic a la ZBE.

També estan inclosos en les restriccions. Es tracta d'una flota molt neta (més d'un 30 % dels vehicles ja són híbrids, elèctrics o de gas) i es calcula que la restricció no tindrà afectació en el parc circulant d'aquests vehicles.

En ús de les seves competències, l'AMB, a través de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), continuarà l'aposta ferma i decidida en la millora ambiental de la flota de taxis. En el període 2007-2016, la flota de vehicles ambientalment eficients (híbrids o gas) ha passat de l'1 % a més del 30 %. El compromís metropolità per la mobilitat neta es proposa reduir, l'any 2020, a menys del 50 % els taxis únicament dièsel que prestin servei a les ciutats metropolitanes, i l'any 2025 els taxis únicament dièsel no hauran de superar el 33 %. Per aconseguir aquesta fita, els vehicles de combustible dièsel ja s'han deixat d'homologar.

Tots els vehicles que circulin dins la ZBE Rondes de Barcelona estan sotmesos a les mateixes restriccions, tret dels vehicles exempts de manera temporal o permanent.

En aquest sentit, per circular per l'interior de la ZBE tots els vehicles de matrícula estrangera han de sol·licitar l'autorització prèviament al Registre metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats de l'AMB. Els vehicles amb homologació als distintius ambientals de la DGT obtindran una autorització permanent per circular.

Els vehicles més contaminants que no s'equiparin a cap distintiu ambiental de la DGT han de sol·licitar a l'AMB un permís extraordinari de circulació d'un dia de validesa (24 hores), amb un màxim de 10 dies d'autorització a l'any.

Així, a través d'aquest mecanisme metropolità, als vehicles de matrícula estrangera se'ls aplicarà la mateixa norma que a la resta de vehicles.

Els vehicles, per poder ser considerats aptes per circular, prèviament han hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a l'homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre altres aspectes tècnics, uns límits d'emissions de contaminants a l'atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV comproven, entre d'altres, que les emissions de cada vehicle s'ajusten als límits originalment aprovats, és a dir, que no han variat en relació amb el moment en què van sortir de la fàbrica.

Els límits d'emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, gràcies a la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, els vehicles més antics, tot i que puguin superar favorablement els controls d'emissions que es fan a les inspeccions  periòdiques obligatòries de les ITV, tenien uns límits d'emissió més permissius que els que s'apliquen actualment als vehicles més nous i, per tant, tenen unes emissions potencialment més elevades.

Fins i tot, hi ha vehicles molt antics, com ara els equipats amb motor dièsel i matriculats amb anterioritat a l‘1 de gener de 1980, que estan exempts dels controls d'emissions.

Restringir els vehicles més contaminants afecta més la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats de vehicles i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L'enquesta de mobilitat en dies feiners del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que les dels barris amb renda més alta, que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i la moto per desplaçar-se.

Restringir els vehicles més contaminants afecta més la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats de vehicles i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L'enquesta de mobilitat en dies feiners del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que les dels barris amb renda més alta, que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i la moto per desplaçar-se.

Sí. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (VPMR) formen part de les exempcions permanents, i per això tenen autorització per circular, independentment de si disposen de distintiu ambiental o no. Prèviament, el titular del vehicle ha de registrar-lo al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres autoritzats a la zona de baixes emissions de l'AMB.

No. Els vehicles considerats de caràcter històric estan subjectes a les mateixes restriccions que la resta de vehicles del parc automobilístic. Per poder-ho fer poden sol·licitar una autorització especial d'un dia (24 hores) al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres autoritzats a les ZBE de l'AMB, amb un màxim de 10 autoritzacions l'any.

La T-verda és un títol de transport que dona dret a tres anys de transport públic gratuït en tots els serveis de transport de l'ATM a canvi de desballestar un vehicle considerat molt contaminant. Es tracta d'un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat metropolità (6 corones). En l'àmbit dels 36 municipis metropolitans es gestiona a través del servei AMB Informació. La Generalitat el fa extensiu a la resta de municipis amb el nom de T-verda.

Se'n poden beneficiar les persones que donin de baixa i desballestin un vehicle contaminant i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la T-verda metropolitana. La persona beneficiària ha d'acreditar ser major d'edat, estar empadronada dins de l'àmbit de l'ATM de Barcelona i haver desballestat un vehicle contaminant de la seva titularitat que pagui l'impost de vehicles de tracció mecànica en algun municipi integrat. Cal renovar-la anualment. El titular de la targeta pot cedir per una única vegada el dret de la targeta a un beneficiari substitut que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. L'emissió i renovació es fa sense cap cost als centres d'atenció al client establerts per l'AMB per als residents dels 36 municipis metropolitans i de l'Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per a la resta de l'àmbit ATM.

S'hi poden acollir els vehicles desballestats fins a 6 mesos abans del moment de la sol·licitud de la tramitació de la T-verda. Els vehicles que entren dins d'aquesta opció són:

 • Turismes dièsel habitualment matriculats abans de 2006.
 • Turismes gasolina o gas habitualment matriculats abans de 2000.
 • Motocicletes habitualment matriculades abans de l'1/7/2004.
 • Ciclomotors habitualment matriculats abans del 17/6/2002
Més informació i tràmit


Comparteix

 

Última revisió d’aquesta pàgina (28/01/2020)