Edit Cookies

Procediments i actuacions jurídiques

D'acord amb els Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d'11 de maig i 97/2005, de 31 de maig, l'ATM segons allò diposat en l'article 4.4 té la funció d'ordenació de tarifes amb les següents facultats:

  • 4. Ordenació de tarifes.
  • 4.1 Exercici mancomunat de les potestats sobre tarifes pròpies de les administracions titulars de transport col•lectiu i entre aquestes la interlocució única del sistema amb l'Administració econòmica.
  • 4.2 Elaboració i aprovació d'un marc de tarifes comú dins d'una política de finançament que defineixi el grau de cobertura dels costos per ingressos de tarifes i la definició del sistema de tarifes integrat.
  • 4.3 Titularitat dels ingressos de tarifes per títols combinats i repartiment que s'escaigui entre els operadors.

· Règim d'intervenció administrativa »

· Normativa de referència »

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)