Edit Cookies

Carta de serveis de l’ATM

Presentació

L’ATM és l’autoritat territorial de la mobilitat a l’àrea de Barcelona. Va ser creada l’any 1997 per coordinar el Sistema Metropolità de Transport Públic i, posteriorment, amb la Llei de la mobilitat, va assumir funcions noves en l’àmbit de la planificació de la mobilitat en tots els mitjans de transport.

La implantació de la carta de serveis de l’ATM s’emmarca en l’estratègia de compromís de servei a la ciutadania, de manera que determina els serveis que presta el consorci i en fixa uns estàndards de qualitat. L’avaluació del compliment efectiu de la carta de serveis així com la participació ciutadana en la seva revisió són les eines que n’han d’assegurar la millora contínua.

Missió

La missió de l’ATM és oferir a la ciutadania un sistema de mobilitat accessible, sostenible i segur. Aquesta missió es desplega en actuacions de coordinació entre administracions (pel que fa al finançament i als plans d’actuació), col·laboració amb operadors (pel que fa a la prestació dels serveis i a la seva coordinació) i informació a la ciutadania (pel que fa als serveis de mobilitat que s’ofereixen).

Visió

La visió de l’ATM és consolidar-se per a la ciutadania com a marca de confiança i de bon servei, i esdevenir un referent internacional en la gestió de la mobilitat d’àmbit metropolità al voltant de Barcelona, una capital amb vocació de modernitat, benestar i progrés econòmic i social.

Valors

El valor del consens i l’obtenció d’acords entre administracions i amb els operadors de transport per a millorar la mobilitat és el valor essencial de l’ATM. La transparència, la responsabilitat, l’eficiència i l’equitat en les actuacions són valors propis de l’Administració pública.

La participació s’obre a la ciutadania mitjançant el Consell de la Mobilitat, per tot el que fa referència als plans, a les actuacions i als programes de l’ATM.

Organització i gestió del servei

En els òrgans de govern, gestió i consulta de l’ATM, hi són representats els diferents organismes i administracions relacionats amb el transport públic col·lectiu, i en destaquen el Consell d’Administració i el Comitè Executiu.

www.atm.cat
Tel.: 933 620 020
Contactar per correu electrònic »
Balmes, 49 6ª planta. 08007 Barcelona
Horari: de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h.

Serveis que presta l’ATM

 • A les administracions
 • Als operadors de transport públic
 • A la ciutadania
  1. L’ATM actua com a ròtula financera del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu. Acorda el marc de finançament dels serveis de transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona.

   La informació relativa al finançament del consorci es publica a www.atm.cat.

  2. L’ATM planifica les infraestructures i els serveis que han de garantir la mobilitat de la ciutadania de manera eficient i eficaç, d’acord amb la disponibilitat de les administracions responsables de finançar-los.

   Els plans directors d’infraestructures i de mobilitat, i els informes de seguiment de la seva execució es publiquen a www.atm.cat.

  3. L’ATM defineix i implanta el sistema tarifari integrat (STI): estableix la zonificació, la tecnologia i les característiques del sistema, dels títols i de les tarifes integrades —incloent-hi la tarifació social—, així com de la xarxa de punts de venda dels títols.

   Les característiques del sistema són públiques i es publiquen a www.atm.cat i als portals dels operadors de transport principals.

  4. L’ATM proporciona la informació relativa a l’STI i al seu funcionament mitjançant el web www.atm.cat, el centre d’informació TransMet i elements de comunicació propis.

   La informació relativa a la gamma de títols, a les tarifes, als operadors integrats, als municipis integrats, al plànol integrat de la xarxa ferroviària i a altres característiques es poden consultar a www.atm.cat. D’altra banda, si es revisa el sistema, es difonen elements i avisos específics de manera oportuna, eficaç i entenedora (serveis integrats nous, títols nous, tarifes noves).

  5. L’ATM atén les consultes, les queixes i els suggeriments que la ciutadania li fa arribar pel que fa al sistema tarifari integrat.

   Les consultes i les queixes s’atenen i es responen en un termini màxim de 30 dies, per telèfon (933 620 020), per correu postal (Balmes, 49 6ª planta, 08007 Barcelona) i per correu electrònic.

  6. L’ATM elabora estudis i estadístiques de mobilitat i valora periòdicament la satisfacció de la ciutadania.

   L’estadística TransMet Xifres s’actualitza de manera semestral. L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) es duu a terme un cop l’any.

  7. L’ATM actua contra el frau en el Sistema de Transport Públic Col·lectiu, amb el doble objectiu de garantir els ingressos tarifaris i l’accés a la xarxa en condicions d’equitat.

   Impulsa actuacions contra el frau de manera coordinada amb les administracions i els operadors de transport.

  8. L’ATM fomenta la mobilitat sostenible i segura a través de col·laboracions amb altres entitats i organismes, i amb campanyes i elements de comunicació i informació (aplicacions de consulta, sistema d’ajut a l’explotació, ...).

   L’ATM impulsa iniciatives per a la mobilitat sostenible i segura mitjançant projectes europeus, té presència en organitzacions del sector i celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, entre d’altres.

  9. L’ATM té en compte la participació ciutadana a l’hora de prendre decisions i d’engegar actuacions.

   Convoca periòdicament el Consell de la Mobilitat com a fòrum de participació ciutadana.

  10. L’ATM elabora informes sobre els estudis d’avaluació de la mobilitat generada i altres plans de mobilitat elaborats per particulars i administracions, amb la missió de garantir-ne l’adequació als criteris establerts per la Llei de mobilitat i els plans sectorials.

   Els informes sobre els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’envien en un termini màxim d’un mes. Altres informes es responen sempre en el termini que fixi la normativa sectorial corresponent.

  11. L’ATM coordina l’emissió d’informació en temps real dels serveis de transport públic, a través de la definició d’un estàndard entre les administracions.

   Coordina la informació relativa a més de 4.000 parades en un entorn informatiu de panells en parades i estacions, webs i aplicacions diverses d’administracions i operadors de transport.

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)