Edit Cookies

Tarifació social

Consulteu el fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2021 »

Targeta T-16

Títol vàlid per a 1 zona tarifària
No se li aplica la nova tarifa metropolitana
Cost de gestió de la primera emissió: 0 €
Renovació sense cost
.

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat. Aquest títol els permet fer gratuïtament un nombre il•limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifaria on resideixi el nen o la nena.

És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans*, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI** acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l'any en què compleixin els 16 anys.

Té un cost d'emissió i gestió de 35€ en cas de duplicats per pèrdua, sostracció o reemissió per canvi de zona.

*transsexuals
**lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals

Consulteu el web  www.t-16.cat.

T-jove: Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
80,00 € 105,20 € 147,55 €
4 zones 5 zones 6 zones
180,75 € 207,40 € 222,25 €

Per a adquirir els títols de transport amb bonificació FM/FN, cal presentar al punt de venda els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l'individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

En el moment de la venda, el centre d'atenció al client ha d'anotar en el títol de transport el número de DNI, de NIE o de passaport del beneficiari i el número de carnet de família monoparental o nombrosa.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, podeu consultar el següent enllaç »

T-usual FM/FN general

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
32,00 € 43,10 € 60,45 €
4 zones 5 zones 6 zones
74,05 € 84,95 € 91,00 €

T-usual FM/FN especial

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
20,00 € 26,95 € 37,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
46,30 € 53,10 € 56,90 €

T-jove FM/FN general

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
64,00 € 84,15 € 118,05 €
4 zones 5 zones 6 zones
144,60 € 165,95 € 177,80 €

T-jove FM/FN especial

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
40,00 € 52,60 € 73,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
90,40 € 103,70 € 111,15 €

T-70/90 FM/FN general

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
63,55 € 125,45 € 170,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
219,50 € 252,30 € 268,25 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

T-70/90 FM/FN especial

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
39,75 € 78,40 € 106,75 €
4 zones 5 zones 6 zones
137,20 € 157,70 € 167,65 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Targeta T-usual bonificada per a persones que estan a l’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur i que estan en procés de cerca de feina, s’estableix una reducció del preu de la T-usual.

El preu de la targeta és de 9,95 €, independentement del nombre de zones.

1 zona 2 zones 3 zones
9,95 € 9,95 € 9,95 €
4 zones 5 zones 6 zones
9,95 € 9,95 € 9,95 €

Heu d’acreditar algun dels requisits següents:

 • Que rebeu un subsidi o un ajut per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI). Us heu d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • Que rebeu qualsevol ajut inferior a l’SMI o bé que no en rebeu cap però que us heu inscrit com a sol·licitants d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i que esteu en un procés de recerca activa de feina tutoritzat pel SOC. Us heu d’adreçar a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Que rebeu un ajut dels serveis socials d’un ajuntament integrat a l’àmbit de l’ATM de l’Àrea de Barcelona inferior a l’SMI i que no rebeu cap ajut per part de l’Estat. Us heu d’adreçar al vostre ajuntament.

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d’obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

SEPE

Concretament, heu de sol·licitar el document que certifica el període de vigència i la quantitat mensual de la prestació que rebeu en la data de petició. Ho podeu fer mitjançant el web sepe.es (apartat ‹‹Persones›› > ‹‹Prestacions›› > ‹‹Impresos›› ). Amb aquest document podeu adquirir una targeta T-usual bonificada d’1 zona.
Per a més informació, cliqueu aquí »

SOC

Amb aquest document, podeu adquirir una targeta T-usual bonificada del nombre de zones necessàries per a cobrir el desplaçament que es detalli al certificat (d'1 a 6 zones).
Per a més informació, cliqueu aquí »

Ajuntaments

Amb aquest document dels serveis socials, podeu adquirir una targeta T-usual bonificada d'1 zona.


Per a adquirir la T-usual bonificada, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE, pel SOC o pels serveis socials de l’ajuntament, i presentar el DNI/NIE o el passaport en vigor.

 • L’SMI de l’any 2021 és de 950 € bruts al mes.
 • El certificat ha de ser original (no s’admeten fotocòpies), i a l’hora de presentar-ho als punts de venda no ha d’haver transcorregut més de 30 dies des de la data d’emissió del certificat.
 • L’usuari/a té un termini de 105 dies a partir de la data d’emissió del certificat per adquirir un màxim de 3 títols de transport sense que hagi de lliurar un nou certificat en la 2a i 3a compra.
 • Cal que transcorrin 27 dies entre la compra d’una targeta T-usual bonificada i la següent.
 • La pèrdua o sostracció de la T-usual bonificada no dona cap dret a rebre un bescanvi ni tampoc no altera l’interval establert per a la propera compra.

Punts de venda

 • Barcelona
  • Catalunya
   Centre d’Atenció al Client de FGC. Tel. 012.
   Estació de Rodalies de Catalunya. Tel. 012 / 900 41 00 41.
  • Diagonal (L3, L5)
   Punt TMB (entrada pel c. de Rosselló). Tel. 900 70 11 49.
  • Espanya
   Centre d’Atenció al Client FGC. Tel. 012.
  • La Sagrera (L1, L5, L9 Nord, L10 Nord)
   Punt TMB (entrada pel c. d’Hondures). Tel. 900 70 11 49.
  • Universitat (L1, L2)
   Punt TMB (entrada pel c. de Pelai). Tel. 900 70 11 49.
  • Sagrada Familia (L2,L5)
   Punt TMB (entrada pel c. Provença). Tel. 900 70 11 49.
 • Granollers
  Estació d’autobusos. Av. del Parc, 2 (Sagalés).
  Tel. 938 707 860.
 • Igualada
  Estació d’autobusos. Pg. Verdaguer, s/n (La Hispano Igualadina).
  Tel. 938 044 451.
 • Manresa
  Estació d’autobusos. C. de Sant Antoni M. Claret, s/n (Castellà).
  Tel. 902 026 028.
 • Mataró
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41.
 • Sabadell
  Oficina de mobilitat. C. de la Borriana, 33-35 (TUS).
  Tel. 937 481 514.
 • Sant Feliu de Llobregat
  Oficina de mobilitat. Ctra. Laureà Miró, 426 (Soler i Sauret).
  Tel. 936 325 133.
 • Terrassa
  Oficina de mobilitat. C. d’Iscle Soler, 9 (TMESA).
  Tel. 937 882 332.
 • Vic
  Estació d’autobusos. C. de Pare Gallissà, 4 (Sagalés).
  Tel. 938 892 577.
 • Vilafranca del Penedès
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41.
 • Vilanova i la Geltrú
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41.

Per a més informació, consulteu el fullet «Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur».

L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).


Altres títols socials no integrats

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)