Edit Cookies

Procés d'homologació i distribució de títols integrats

I.- Introducció

Atès l'elevat nombre d'usuaris que utilitzen a diari els diferents serveis regulars de transport en l'extens àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'ATM requereix disposar d'una àmplia xarxa de punts de venda de títols integrats que garanteixi la disponibilitat d'aquests títols en la totalitat d'aquest àmbit geogràfic i en el major nombre de punts de venda possible en interès d'una major facilitat d'adquisició dels mateixos per part de l'usuari.

Per tal de conformar aquesta xarxa de punts de venda i garantir-ne el subministrament dels títols integrats, l'ATM té interès en habilitar, en règim de no exclusivitat, tots aquells distribuïdors que s'encarreguin de l'adquisició, l'emmagatzematge, la comercialització i la distribució de títols integrats de transport ATM a diferents punts de venda ubicats en l'àmbit d'aplicació de la integració tarifària. Alhora, aquests distribuïdors també hauran de realitzar tasques d'emmagatzematge i distribució, als potencials punts de venda ubicats en l'esmentat àmbit, d'informació impresa proveïda per l'ATM per a les campanyes de comunicació a aquests punts de venda i a la seva clientela.

Ateses les característiques de les funcions a desenvolupar, es considera que poden demanar la corresponent habilitació de forma simultània diverses empreses, sempre i quan totes elles compleixin amb els requeriments mínims indicats en aquest document. En aquest sentit, es considera que el desenvolupament de funcions per part de diverses empreses en règim de no exclusivitat i de forma simultània contribuirà a conformar una xarxa de distribució dels títols integrats més potent i eficaç i, en definitiva, dotada d'un major nombre de punts de venda, en benefici últim de l'usuari.

Ateses les anteriors consideracions, el present document recull un sistema d'habilitació o homologació de proveïdors dels serveis que podran accedir a prestar-los en qualsevol moment mitjançant l'acreditació del compliment dels requeriments fixats a aquests efectes en el present document i la posterior signatura del corresponent conveni d'acord amb el conveni tipus que s'acompanya a aquest document com ANNEX I.

II.- Procediment d'habilitació.

Els distribuïdors interessats en que l'ATM els habiliti per a realitzar les tasques previstes en aquest document hauran de presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud d'habilitació segons model acompanyat comANNEX II.
 • Documentació acreditativa de la seva personalitat:

  Si es tracta d'una persona física, fotocòpia del DNI o equivalent legitimada per Notari o degudament compulsada.

  Si es tracta d'una persona jurídica, original, còpia autèntica o còpia legitimada de l'escriptura de constitució o modificació de la societat o escriptura anàloga, inscrita al Registre Mercantil o anàleg, quan aquest requisit sigui exigible. Si no ho és, l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, o document anàleg, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També s'haurà d'aportar una fotocòpia del CIF o document anàleg legitimada per Notari.

  Si es tracta d'una societat que actua mitjançant representació, ha de presentar l'original o còpia autèntica de l'escriptura de poders o document anàleg degudament inscrit en el Registre Mercantil o anàleg, acompanyada de la declaració jurada de la seva vigència emesa per la persona o l'òrgan competent per a la seva expedició, i també una fotocòpia del DNI o document anàleg legitimada per Notari.

  Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal d'empreses, conforme a la Llei 18/1982, de 26 de maig, modificada per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels distribuïdors que les compongui ha d'acreditar la seva personalitat i representació mitjançant els documents abans esmentats. A més, han d'indicar els noms i les circumstàncies dels distribuïdors que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden obligats, conjunta i solidàriament, davant l'ATM, en l'exercici dels seus drets i en el compliment de totes les obligacions derivades del conveni tipus que signin. Han d'indicar la participació de cadascuna de les empreses i designar un representant o apoderat únic de la unió temporal d'empreses, que ha d'ésser una persona física, i també el domicili de la unió a efectes de notificacions.

  Si la unió temporal d'empreses resulta habilitada per l'ATM, les empreses que la constitueixen han d'atorgar l'escriptura pública corresponent de la seva constitució, segons el que disposa l'article 8 de la Llei 18/1982, de 26 de maig. Han de conferir a un representant o apoderat de la unió poders suficients per exercir tots els drets i complir totes les obligacions que es puguin derivar del conveni a signar amb l'ATM.

 • Documentació acreditativa de que l'activitat o objecte social té relació directa amb l'objecte d'aquesta habilitació.
 • Documentació acreditativa de que es disposa d'una organització amb elements personals i materials suficients per executar correctament el conveni tipus.
 • Acreditació conforme el distribuïdor pot acomplir amb solidesa totes les tasques assenyalades als apartats VI a XIII d'aquest document i al conveni tipus. Aquesta acreditació es realitzarà a través d'aquells mitjans que el distribuïdor consideri més adients, als efectes de ser degudament considerats per part de l'ATM.
 • Documentació acreditativa de trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  En el supòsit que la persona física o jurídica no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, tributar, o bé al compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal d'exempció que hi concorre.

 • Declaració responsable sotmetent-se a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que directa o indirectament sorgeixin del conveni tipus.
 • Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte de l'habilitació, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats del distribuïdor.
 • Declaració responsable conforme es comprometen a subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 Euros).
 • Declaració responsable conforme disposa d'instal·lacions que reuneixen un mínim de seguretat per a evitar qualsevol manipulació dels títols.
 • Correu electrònic a efectes de comunicacions i notificacions.

La documentació s'haurà de presentar a la seu de l'ATM, bé personalment o bé per correu ordinari, a través del corresponent registre d'entrada, sens perjudici que també es pugui realitzar a través d'altres mitjans admesos en dret.

Les sol·licituds només podran presentar-se en el termini màxim de 4 anys a comptar des de la data de publicació d'aquest document al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

III.- Formalització del conveni.

L'habilitació es farà mitjançant un acord de l'ATM en el termini màxim de 30 dies hàbils des de que la sol·licitud tingui entrada en el registre de l'ATM juntament amb la documentació complerta assenyalada en aquest document. Aquesta habilitació es notificarà a l'empresa a l'adreça assenyalada a efectes de notificacions a la sol·licitud d'habilitació i anirà seguida de forma immediata per la formalització del conveni tipus que s'acompanya com ANNEX I.

En cas que la documentació d'acreditació presentada pel distribuïdor sigui incomplerta, disposarà d'un nou termini de 10 dies per subsanar la manca de documentació d'acreditació preceptiva per a l'habilitació.

La formalització del conveni es farà en document administratiu que s'ajusti amb exactitud al conveni tipus i al contingut d'aquest document, constituint aquest document administratiu títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el distribuïdor podrà sol·licitar que el conveni s'elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les corresponents despeses.

Amb caràcter previ a la formalització del conveni, i en el termini màxim de quinze dies des de la data en que se li notifiqui la seva habilitació, el distribuïdor haurà de formalitzar un aval bancari per import de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 Euros) que es dipositarà a l'ATM. L'aval s'haurà de prestar en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament respectives, per algun dels bancs o caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya.

El distribuïdor haurà d'emprar el català en les seves relacions amb l'ATM derivades del conveni i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del mateix.

Així mateix, el distribuïdor assumeix l'obligació de destinar en l'execució dels conveni els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, haurà de tenir un coneixement de la llengua suficient per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.

En tot cas, l'empresa queda subjecta a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses hauran d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi.

En cas que el conveni comporti el lliurament de documents i informes a l'ATM, aquests s'hauran d'entregar també en català.

IV.- Devolució o cancel·lació de la garantia.

La garantia, constituïda en forma d'aval bancari, no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi complert satisfactòriament el conveni, o fins que es declari la seva resolució sense culpa de l'empresa.

Aprovada la liquidació del conveni, si no en resulten responsabilitats, es retornarà l'aval al distribuïdor.

V.- Dades addicionals de l'ATM.

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu, de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les Administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o a través d'entitats que les agrupin i representin, que pertanyin a l'àmbit format per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

El consorci és integrat per la Generalitat de Catalunya i per les Administracions locals: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió Metropolitana de Barcelona (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l'Administració General de l'Estat en els òrgans de govern de l'ATM, en qualitat d'observadors.

L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les Administracions Públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com també la col·laboració amb aquelles altres que, com l'Administració de l'Estat, hi estan compromeses financerament.

En matèria de tarifes del transport, cal tenir present l'existència d'un Sistema Tarifari Integrat, que permet la utilització de diferents modes de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya) necessaris per realitzar un desplaçament amb un únic títol de transport, despenalitzant econòmicament els transbordaments.

L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta en l'actualitat 253 municipis i una població de més de 5,6 milions d'habitants.

El territori es troba dividit en 6 corones tarifàries i diversos sectors.

Les corones són concèntriques al voltant de la corona 1, formada pels 18 municipis de l'àmbit de l'antiga EMT, i es defineixen en funció de la distància quilomètrica. Els sectors s'han establert en base als diferents corredors de trànsit, evitant dividir les àrees d'influència de les capitals i polaritats comarcals.

Es denomina zona tarifària a l'àrea resultant de la intersecció de corones i sectors.

 

Última revisió d’aquesta pàgina (11/12/2019)