Edit Cookies

Òrgans de govern

En els òrgans de govern, de gestió i de consulta de l’ATM, hi són representats els diferents organismes i administracions relacionats amb el transport públic col·lectiu.

Consell d’Administració

El Consell d’Administració és l’òrgan rector de l’ATM. Es compon de divuit membres de ple dret —nou en representació de la Generalitat de Catalunya, set en representació de les administracions locals constituents (Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona), dos en representació de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)— i de dos en representació de l’Administració de l’Estat amb caràcter d’observadors.

La composició del Consell d’Administració és la següent:

President Jordi Puigneró i Ferrer
Vicepresidenta primera Janet Sanz Cid
Vicepresident segon Antoni Poveda i Zapata
Vocals María Rosa Alarcón Montañes
Antonio Balmon Arévalo
Sara Berbel Sánchez
Aurora Carbonell i Abella
Javier Flores i Garcia
Ricard Font i Hereu
Isidre Gavín i Valls
Candela López Tagliafico
Josep Mayoral i Antigas
Jaime Moreno García-Cano
Carlos Prieto Gómez
Mercè Rius i Serra
Marc Sanglas i Alcantarilla
Jordi Miquel Sendra i Vellvè
Josep Solà Font
Marta Subirà i Roca
Manuel Valdés López
Secretari Álvaro Ramírez Salvador-Bou
Director general Pere Torres Grau

Comitè Executiu

El Comitè Executiu del Consell d’Administració està format per sis membres, tres en representació de la Generalitat de Catalunya, dos en representació de les administracions locals constituents i un en representació de l’AMTU.

Té la funció general d’examinar i elevar al Consell d’Administració les propostes sobre instruments de planificació del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu, els convenis de finançament i els contractes de serveis amb administracions i operadors, el sistema tarifari i els pressupostos anuals, entre d’altres.

El Comitè Executiu té la composició següent:

President Isidre Gavín i Valls
Vocals Antoni Poveda i Zapata
Mercè Rius i Serra
David Saldoni de Tena
Janet Sanz Cid
Joan Serra i Muset
Secretari Álvaro Ramírez Salvador-Bou
Director general Pere Torres Grau

Consell de la Mobilitat de l’ATM

L’aprovació de la Llei de la mobilitat, de 13 de juny, va comportar que s’haguessin de modificar els estatuts de l’ATM perquè es convertís en autoritat de la mobilitat. Aquesta llei també preveu la constitució de consells territorials de la mobilitat.

Els nous estatuts de l’ATM, aprovats el juny de 2005, defineixen el Consell de la Mobilitat com l’òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat.

L’integren els membres següents:

  • President: el vicepresident segon de l’ATM.
  • Un vocal del Consell d’Administració per cada administració consorciada o entitat adherida.
  • Representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Representants de les organitzacions empresarials amb més implantació a Catalunya.
  • Representants dels sindicats amb més implantació a Catalunya.
  • Representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.
  • Representants d’associacions i col·lectius amb una rellevància especial en l’àmbit del transport públic i la mobilitat.
  • El director general de l’ATM.
  • Actua com a secretari del Consell un membre del quadre directiu del consorci proposat a aquest efecte pel director general.

 

Última revisió d’aquesta pàgina (15/09/2021)