Edit Cookies

1.1. Presentació de l'entitat

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

  • L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i ha de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
  • L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i a les obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i als principis ètics i a les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.
  • L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés i gratuïta, i ha d’estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

1.1.a. Descripció de l'organització

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col•lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració general de l’Estat (AGE) en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.

L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col•lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col•laboració amb les administracions que, com ara l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses des d’un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats

1.1.b. Organigrama dintre de la Generalitat

1.1.c. Estructura organitzativa interna

1.1.d. Òrgans col·legiats

La composició del Consell d’Administració és la següent:

President Damià Calvet i Valera
Vicepresidenta primera Janet Sanz Cid
Vicepresident segon Antoni Poveda i Zapata
Vocals María Rosa Alarcón Montañes
Antonio Balmon Arévalo
Sara Berbel Sánchez
Aurora Carbonell i Abella
Ferran Falcó i Isern
Javier Flores i Garcia
Ricard Font i Hereu
Isidre Gavín i Valls
Mercedes Gómez Álvarez
Candela López Tagliafico
Mireia Mata i Solsona
Josep Mayoral i Antigas
Carlos Prieto Gómez
Mercè Rius i Serra
David Saldoni de Tena
Francesc Sutrias i Grau
Manuel Valdés López
Secretari Álvaro Ramírez Salvador-Bou
Director general Pere Torres Grau

La composició del Comitè Executiu és la següent:

President Isidre Gavín i Valls
Vocals Antoni Poveda i Zapata
Mercè Rius i Serra
David Saldoni de Tena
Janet Sanz Cid
Joan Serra i Muset
Secretari Álvaro Ramírez Salvador-Bou
Director general Pere Torres Grau

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)