Edit Cookies

1.2. Directius

1.2.a. Informació identificativa i econòmica

Nombre d'efectius

Relació nominal

Sr. Pere Torres Grau, Director general de l’ATM per acord del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 de febrer de 2016.

Curriculum

Retribucions previstes

Indemnitzacions: No se’n perceben des del 14 de març de 2015.

Dietes: No se’n perceben des del 14 de març de 2015.

1.2.b. Règim d'incompatibilitats

Actualment no hi ha supòsits d'incompatibilitats.

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)