Edit Cookies

1.5. Bona administració

1.5.a. Catàleg de serveis

1.5.b. Carta de serveis

1.5.c. Catàleg de procediments administratius

ACTES TERMINI INTERPOSAR DICTAR I NOTIFICAR ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ SENTIT DEL SILENCI
Recurs d’alçada Ús fraudulent targetes de transport 1 mes 3 mesos superior jeràrquic negatiu
Recurs de reposició 1 mes 1 mes mateix òrgan que dicta l’acte negatiu
Revisió d’ofici Actes nuls de ple dret en qualsevol moment 3 mesos Director general negatiu
Recurs contenciós administratiu   2 mesos acte exprés; 6 mesos acte presumpte   Jutjat del Contenciós Administratiu  
Responsabilitat patrimonial Supòsits article 32 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 1 any des de l'acte, o des de la fermesa de la sentència que l'anul·la 6 mesos Director general negatiu
Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)