Edit Cookies

Enquestes de mobilitat

Periòdicament es realitzen enquestes a la ciutadania amb l'objectiu de conèixer els patrons de mobilitat en els diferents mitjans de transport.ÀMBIT ATM BARCELONA

Es presenten els principals resultats obtinguts en les enquestes de mobilitat en dia feiner (EMEF) i les enquestes de mobilitat quotidiana (EMQ) a l’àmbit de l’ATM Barcelona.

· Enquestes de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

Té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població resident a l’àmbit del Sistema tarifari integrat de Barcelona, de 16 i més anys.

EMEF 2020

Publicació
DOWNLOAD PDFPublicacio_EMEF_2020.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2020_Fulletó.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2020_Informe_Resum_Executiu.pdf

EMEF 2019

Publicació
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Fulletó.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_AMTU.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_SIMMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_BCN.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_Metodologia_EMEF_2003-2018.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_Mobilitat_i_discapacitat.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2019_Informe_Mobilitat_i_gènere.pdf

EMEF 2018

Publicació
DOWNLOAD PDFInforme_publicacio_EMEF_2018.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2018_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2018_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2018_Informe_AMTU.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2018_Informe_STI.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2018_Informe_BCN.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELDesplaçaments_EMEF_2018.xlsx
DOWNLOAD EXCELOpinió_EMEF_2018.xlsx

EMEF 2017

Publicació
DOWNLOAD PDFInforme_publicacio_EMEF_2017.pdf
DOWNLOAD PDFPublicacio_EMEF_2017.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2017_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2017_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2017_Informe_AMTU.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2017_Informe_STI.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2017_Informe_BCN.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELEMEF_17_Fulleto.xlsx
DOWNLOAD EXCELDesplaçaments_EMEF_2017.xlsx
DOWNLOAD EXCELOpinió_EMEF_2017.xlsx

EMEF 2016

Publicació
DOWNLOAD PDFInforme_publicacio_EMEF_2016.pdf
DOWNLOAD PDFPublicacio_EMEF_2016.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2016_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2016_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2016_Informe_AMTU.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2016_Informe_Barcelona.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2016_Informe_STI.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELPublicacio_EMEF_2016.xlsx
DOWNLOAD EXCELDesplaçaments_EMEF_2016.xlsx
DOWNLOAD EXCELOpinió_EMEF_2016.xlsx

EMEF 2015

Informes
DOWNLOAD PDFInforme_publicacio_EMEF_2015.pdf
DOWNLOAD PDFPublicacio_EMEF_2015.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2015_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2015_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2015_Informe_Barcelona.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2015_Informe_STI_complet.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2015_Informe_STI_sintesi.pdf

Taules
DOWNLOAD EXCELOpinio_EMEF_2015.xlsx
DOWNLOAD EXCELDesplaçaments_EMEF_2015.xlsx
DOWNLOAD EXCELPublicacio_EMEF_2015.xlsx

EMEF 2014

Publicació
DOWNLOAD PDFPublicacio_EMEF_2014.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2014_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2014_Informe_Barcelona.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2014_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2014_Informe_STI_complet.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2014_Informe_STI_sintesi.pdf

EMEF 2013

Publicació
DOWNLOAD PDFPublicació_EMEF_2013.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2013_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2013_Informe_Barcelona.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2013_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2013_Informe_RMB.pdf

EMEF 2012

Publicació
DOWNLOAD PDFPublicacio_EMEF_2012.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2012_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2012_Informe_Barcelona.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2012_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2012_Informe_RMB.pdf

EMEF 2011

Publicació
DOWNLOAD PDFEMEF_2011_Publicacio.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMEF_2011_Informe_AMB.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2011_Informe_Barcelona.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2011_Informe_Resum_Executiu.pdf
DOWNLOAD PDFEMEF_2011_Informe_RMB.pdf

· Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

 

Publicacions
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_Publicacio.pdf
DOWNLOAD PDFPrincipals_resultats_EMQ_2006.pdf
Informes
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_DESPLAÇAMENTS.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_OPINIO.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_FEINER.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_CAP_DE_SETMANA.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_PRIMERA_CORONA_METROPOLITANA.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_GRANS_CIUTATS.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_COMARQUES.pdf
DOWNLOAD PDFEEMQ_2006_RMB_MODES.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_MOBILITAT_OCUPACIONAL.pdf
DOWNLOAD PDFEMQ_2006_RMB_DESPLAÇAMENTS.pdf

ÀMBIT CATALUNYA

· Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

L’Enquesta de la mobilitat quotidiana 2006 del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità, amb 106.091 enquestes realitzades, analitza els hàbits de mobilitat a Catalunya.

Cliqueu per conèixer més detalls »

 

Última revisió d’aquesta pàgina (08/06/2021)