Edit Cookies

5.2. Avaluació de l'acció pública

5.2.a Resultats de les avaluacions internes i externes (informes, auditories, enquestes)

No hi ha informació.

5.2.b Metodologia, criteris, indicadors i la informació utilitzada per a l'avaluació

No hi ha informació.

5.2.c Els estudis i informes tècnics justificatius utilitzats per a l'avaluació

No hi ha informació.

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)