Edit Cookies

Funcionament del sistema tarifari integrat (STI)

Què és un viatge o un desplaçament?

És el trajecte que fa l’usuari des d’un origen fins a una destinació i en què pot fer servir diferents modes de transport: metro, autobús, tramvia i tren (FGC i Rodalies de Catalunya).

Anada i tornada es consideren dos desplaçaments o viatges.

Igualment, si s’interromp un viatge per fer una gestió i, posteriorment, es reprèn, es considera que s’han fet dos desplaçaments.

Els títols integrats multiviatge són títols de transport amb un nombre determinat de desplaçaments en què, durant un període de temps determinat, els transbordaments no es penalitzen econòmicament (és a dir, no generen el consum d’un nou viatge de la targeta).

Pel que fa als títols de viatges il·limitats, la zona on s’efectua la primera validació determina, sempre, les zones de validesa del títol de transport.

Nombre de zones de la targeta que es vol adquirir

Targetes multiviatge (T-casual, T-grup, T-familiar i T-70/90 FM/FN)

El nombre de zones que cal comptar per a un recorregut es determina segons el nombre de zones tarifàries per on es transita durant el desplaçament.

Una targeta multiviatge es pot fer servir en qualsevol desplaçament a tot l’àmbit de l’STI, d’acord amb el nombre de zones que es requereixin.

En el cas de desplaçaments amb servei d'autobús entre municipis limítrofs ubicats en diferents zones tarifàries, es pot fer servir una targeta multiviatge d'una sola zona, sense que es puguin fer transbordaments.

En el cas de desplaçaments amb servei ferroviari entre municipis limítrofs ubicats en diferents zones tarifàries, tret que una de les zones sigui la zona 1, es pot fer servir una targeta multiviatge d'una sola zona, sense que es puguin fer transbordaments (sempre que es transiti únicament per aquests dos municipis limítrofs). El mateix criteri s'aplica a les estacions contigües, tret que una de les estacions sigui de la zona 1.

Exemple:
El trajecte de Terrassa (zona 3C) a Sabadell (zona 2C) utilitzant FGC (S1+S2) es necessita una targeta multiviatge de dues zones, però utilitzant Rodalies de Catalunya (R4) ho pots fer amb una targeta mutlivitatge d’una zona, però sense fer cap transbordament.

Targetes amb un nombre il·limitat de viatges o abonaments (T-usual i T-jove)

El nombre de zones que cal adquirir es determina segons el nombre de sectors tarifaris per on es transita durant el desplaçament, però cal tenir en compte que l’àmbit de validesa de la targeta queda definit per la zona on es fa la primera validació de l’abonament.

La limitació de la tecnologia de banda magnètica comporta que no sigui possible viatjar amb abonaments d’una zona entre municipis adjacents o estacions contigües que s’ubiquen en zones tarifàries diferents.

Exemple:
El trajecte de Terrassa (zona 3C) a Sabadell (zona 2C), en Rodalies de Catalunya (R4) o autobús interurbà Moventis (C2,C5), no es pot fer amb un abonament mensual o trimestral d’una zona.

Transbordaments

Cal validar la targeta cada vegada que es fa un transbordament (continuació del viatge en un altre mode de transport).

Targetes de viatges il·limitats (1 dia, 30 dies, 90 dies)

El nombre de viatges d'una targeta temporal és il·limitat, per tant no és d'aplicació cap limitació pel que fa al nombre de modes de transport que es fan servir (dins del període de validesa de la targeta i de les zones delimitades per la primera validació).

Targetes de viatges limitats (8, 10 o 70 viatges)

 1. Temps que es disposa per a cada viatge
  A cada viatge es poden fer un màxim de 4 etapes (1a validació + 3 validacions de transbordaments) sempre que entre la primera i la darrera validació no se superi un determinat interval de temps que varia segons el nombre de zones de la targeta: en el cas d'una zona és 1h 15min i augmenta en 15 minuts per a cada zona de més.
  1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
  Temps màxim entre 1a i darrera validació 1 h 15 min 1 h 30 min 1 h 45 min 2 h 2 h 15 min 2 h 30 min
 2. Transbordaments no admesos

  Un mateix viatge no pot incloure més d’una etapa en:

  • Metro
  • Rodalies de Catalunya
  • La línia FGC Barcelona-Vallès
  • La línia FGC Llobregat- Anoia
  • Una mateixa línia de TRAM (T1, T2, T3, T4, T5, T6)
  • Una mateixa línia d’autobús (urbà, metropolità o interurbà)

En cas que es faci algun transbordament a una mateixa xarxa o serveis descrits, el sistema de validació descomptarà un nou viatge a la targeta.

Bescanvis

Es bescanvien els títols de transport no operatius com a conseqüència d'un mal funcionament de les màquines de validació.

En canvi no donen dret a bescanvi ni a una compensació:

 • Les targetes malmeses per la persona usuària
 • Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial
 • Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial
 • La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloent-hi les personalitzades)

Bitllet senzill

El bitllet senzill no és un títol integrat; per tant, permet fer un sol viatge a l’operador de transport en què s’ha fet la compra.

Targetes personalitzades (T-usual i T-jove)

Els títols personalitzats són vàlids exclusivament per al titular de la targeta i són un títol de transport de caràcter personal i intransferible, de manera que no està permès que els faci servir una persona diferent del titular.

Han d'anar acompanyats d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular: DNI, NIE, passaport o permís de conduir del seu titular.

Targetes integrades per a famílies monoparentals i famílies nombroses (T-usual FM/FN, T-jove FM/FN i T-70/90 FM/FN)

Per adquirir aquests títols cal presentar el DNI original i el títol original de família monoparental o família nombrosa, familiar o individual, emès per la Generalitat de Catalunya, o el títol original de família nombrosa emès per una altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com durant tot el seu període de validesa, les persones beneficiàries del descompte hauran de disposar de document oficial acreditatiu en vigor que acrediti la seva identitat (DNI, NIE, passaport del seu titular) i document vigent que acrediti la seva condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es mantindrà al llarg de la vigència del títol amb independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre i quan s'acrediti documentalment haver gaudit de la dita condició en el moment de la seva adquisició i primera validació.

Són títols vàlids exclusivament per al titular de la targeta, que ha de ser membre d’una família monoparental o nombrosa. Són títols de transport de caràcter personal i intransferible, de manera que no està permès que els faci servir una persona diferent del titular, excepte la targeta T-70/90 FM/FN, que és un títol multipersonal i se’n poden beneficiar els membres d’una mateixa família monoparental o nombrosa.

Aquests títols han d’anar sempre acompanyats d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

Les targetes de transport amb bonificació per a famílies monoparentals i famílies nombroses es poden adquirir als punts de venda dels operadors de transport col·laboradors (més informació, al fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2021).

On es pot adquirir una targeta integrada?

 • A les dependències de les estacions de metro, de tramvia, de FGC i de Rodalies de Catalunya.
 • A les estacions d’autobusos interurbans.
 • A les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat.
 • Als estancs i als establiments de travesses i loteria.
 • Als quioscos de premsa o en altres establiments adherits.

Caducitat de les targetes integrades

Per més informació, faci clic aquí.

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)