Edit Cookies

Informació en cas de declaració d’episodi ambiental

Un episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire és una situació en què les condicions atmosfèriques són desfavorables per a la dispersió i la ventilació, la qual cosa fa que la concentració d’algun contaminant augmenti tant que pot arribar a superar els valors límit establerts per la legislació. Quan es dona alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions sobretot provinents del trànsit rodat. A la conurbació de Barcelona en concret, es va declarar una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, la qual inclou 40 municipis, pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Es poden donar tres escenaris en aquesta situació:

  • avís preventiu
  • declaració d’episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit
  • declaració d’episodi ambiental per alta contaminació amb restriccions de trànsit (només s’activa pel contaminant NO2)

L’avís preventiu és la fase prèvia a una possible declaració d’episodi ambiental i contempla nivells moderats dels contaminats esmentats, sense que l’episodi ambiental s’hagi de produir necessàriament, i per tant, té l’objectiu d’informar a la població preventivament. En canvi, la declaració d’episodi ambiental per alta contaminació es pot donar quan es preveu que els nivells de contaminació podrien superar el valors límit establert a 48h vista (és el cas de la declaració d’episodi ambiental d’alta contaminació amb restriccions de trànsit), o bé, quan se superin els valors definits en cada cas en més d’una estació per als diferents contaminats, acompanyat d’una situació meteorològica d’anticicló persistent que indiqui que els nivells es mantinguin o augmentin.

Consulteu airenet.gencat.cat

Enllaços d'interès

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)