Edit Cookies

2.3. Patrimoni

2.3.a Inventari de béns immobles i de béns mobles amb valor especial

Inventari de béns immobles

Inventari de béns mobles amb valor especial:

D'acord amb els criteris del Departament d'Economia i Coneixement de l'administració de la Generalitat de Catalunya, es considera com a "béns mobles amb un valor especial" aquells béns titularitat de l'Administració de la Generalitat adscrits als diferents Departaments amb un valor econòmic igual o superior a 207.000,00 € (import equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). D'acord amb aquest criteri, actualment a l'ATM no hi consten béns mobles amb un valor especial que hagin de ser objecte en règim d'inventari.

2.3.b Gestió del patrimoni

2.3.c Contractació patrimonial

Any 2020

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)