Edit Cookies

Pla de Desplaçaments d'Empresa

Tramitació del PDE i obtenció del segell de reconeixement

Un cop redactat el PDE i per a la seva tramitació serà necessari presentar la documentació a la seu de l’ATM, bé personalment o bé per correu ordinari, a través del corresponent registre d’entrada, sens perjudici que també es pugui realitzar a través d’altres mitjans admesos en dret.

Juntament amb el PDE, caldrà emplenar i adjuntar un formulari de sol·licitud (vegeu el document model de sol·licitud).

L’ATM analitzarà aquesta documentació i emetrà el corresponent informe, el qual si és favorable, permetrà a l’empresa disposar del segell dels PDE. Aquest segell és el reconeixement a les empreses, organitzacions o institucions que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball (emplaçament) o bé en el conjunt de l’organització. logotip PDE

 

Última revisió d’aquesta pàgina (24/03/2021)