Edit Cookies

Pla de Desplaçaments d'Empresa

Qui l’ha de fer?

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

L’acord de govern GOV/127/2014, va aprobar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, , segons el qual han d’elaborar un PDE tots els centres generadors de mobilitat d’acord amb l’article 3.4 del Decret 344/2006, que generin més de 5.000 viatges al dia.

  1. Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2
  2. Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2
  3. Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones
  4. Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits
  5. Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes
  6. Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 500 persones
  7. Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000

Finalment assenyalar que la Mesura EA7.5 del Pla Director de Mobilitat 2013-2018 proposa que es redactin aquests plans a totes les empreses de l’RMB amb més de 500 treballadors o visitants habituals que es trobin dins del perímetre d’un Pla de Mobilitat Específic d’un polígon o centre generador de mobilitat.

Aquesta estratègia afecta als grans centres generadors de mobilitat, però també es recomana la seva implementació en la petita i mitjana empresa. En aquest casos es pot redactar un document més simplificat, a tall d’exemple podreu consultar el PDE de l’ATM (Estratègia de Mobilitat de l’ATM).

 

Última revisió d’aquesta pàgina (24/03/2021)