Edit Cookies

Pla de Desplaçaments d'Empresa

Metodologia i qüestionaris

Per elaborar un PDE, cal seguir els següents passos:

  1. Conèixer la realitat present de mobilitat
  2. Establir uns objectius assolibles, quantificables i avaluables.
  3. Determinar un programa d’actuacions que respongui als objectius plantejats i que tingui un criteri clar de prioritats.
  4. Establir un calendari d’implantació d’aquestes actuacions.
  5. Tramitar el PDE davant l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)

Per garantir un bon desenvolupament del PDE es recomana la creació d’una figura interna que lideri la seva implementació, així com incorporar un pla de comunicació que ajudi a la difusió i coneixement del PDE i permeti involucrar als agents que hi participen.

Els PDE cal que compleixin els objectius ambientals, energètics, de costos i d’accidentalitat plantejats  al Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018. Aquests valors objectius es mostren a continuació:

Objectiu Taxa total
de referència
a 6 anys (%)
Taxa anual
de referència (%)
Quota de vehicle privat en els desplaçaments d’accés (%) -10% -1,74%
Mobilitat anual en vehicle privat (vehicles·km/any) -10% -1,74%
Emissions de diòxid de carboni (Kg CO2/any) -15% -2,67%
Emissions d’òxids de nitrogen (Kg NOx/any) -6% -1,03%
Emissions de partícules inferiors a 10 micres (kg PM10/any) -13% -2,29%
Consum energètic derivat del transport (tep/any) -8% -1,38%
Costos derivats del transport (€/any) -11% -1,83%
Accidentalitat (€/any) -15% -2,67%

Consulteu el document metodològic al següent link:

Com a eines de suport per a l’elaboració dels PDE disposeu dels següents qüestionaris tipus:

Caracterització de l’empresa:

Caracterització de la mobilitat generada:

Externalitats de la mobilitat:

 

Última revisió d’aquesta pàgina (24/03/2021)