Edit Cookies

Pla de Desplaçaments d'Empresa

Ajudes públiques

Dins de la seva estratègia d’impuls de la mobilitat sostenible a les organitzacions, l’ATM compta amb un programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

De forma general es tracta d’una subvenció a fons perdut, l’import de la qual és del 50% del cost de la redacció del PDE amb un màxim de 5.000 €, si bé es contemplen algunes variacions tant en l’import com en el percentatge segons la dimensió del centre de treball o la seva ubicació territorial.

Podeu consultar la informació detallada d’aquest programa als següents enllaços:

Podeu consultar la relació de les subvencions admeses a tràmit, concedides o denegades als següents enllaços:

Admissió - inadmissió provisional

Concessió - denegació

En cas d’ésser empresa candidata podeu tramitar el procediment complimentant la informació dels Annexos I i II ( versió docx ) de sol·licitud i de justificació de la subvenció atorgada per a la redacció dels PDE.

Un cop rebuda la sol·licitud, després d’haver presentat l’Annex I i la documentació requerida; l’ATM informarà de la resolució de proposta d’admissió, inadmissió o desestiment dels sol·licitants en aquest lloc web.

A partir d’aquest moment les empreses disposen del termini establert per la justificació de l’import sobre el que sol·liciten la subvenció, havent de presentar la documentació de l’Annex II i seguint els requeriments de les bases.

Cal recordar que la documentació que ha d’acompanyar l’Annex II ha de complir els requeriments de les bases, entre ells, la necessitat d’incloure el logotip de l'Autoritat del Transport Metropolità, i l'expressió “amb el suport de l'Autoritat del Transport Metropolità”, utilitzant el logotip corporatiu que apareix en la imatge corporativa.

D’altra banda, altres administracions públiques ofereixen ajudes a les empreses en relació als PDE, les més rellevants són:

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)